UPSD

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin Kuruluşu
UPSD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu UNESCOnun bünyesinde 1989 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin Kuruluş Amacı
Son yıllarda dünyada yaşanan sosyal, politik ve ekonomik hareketlenmenin ivmesi; plastik sanatlar alanında üretim, pazar ve yaygınlaşma konularında yeni boyutlar kazandırmıştır.

Bu süreç içinde, Türkiye’de, sanatı bilfiil üreten sanatçıların, sözkonusu ettiğimiz oluşumlar karşısında, sanatçı adına cevap üretecek profesyonel anlamda kapsamlı bir örgütlenmeye sahip olmamaları önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ayrıca yurt içinde tam olarak kurumlaşamamış olan plastik sanatlar alanındaki belirsizlik, örgütlenmeyi kaçınılmaz hale getirdi.

İçinde yaşamakta olduğumuz dünya yoğun iletişimin de etkileri ile uluslararası ilişkilerde ekonomik ve kültürel sınırları giderek eritmektedir. Bu süreçte Türkiye dışa açılmayı temel politikalarından biri olarak belirledi. Halen ekonomik alanda sürmekte olan bu dışa açılım, sanat ve kültürle desteklenmediği sürece başarıya ulaşamayacaktır.

Bu nedenleri gözönüne alarak, hem ülkemizdeki oluşumlara katkıda bulunmak, hem de uluslar alanına açılmayı desteklemek amacı ile 25.5.1989 tarihinde Plastik Sanatlar Derneği’ni kurduk.

Profesyonel sanatçıların oluşturduğu P.SD. uluslararası bir kuruluş olan UNESCO-A.I.A.P.’a üye olarak çalışacaktır.

Plastik Sanatlar Derneği, estetik politik, kültürel veya herhangi başka bir türden önyargı ve tekelciliği barındırmayan ulusal ve uluslararası işbirliğini oluşturmak görüşündedir.

Plastik Sanatlar Derneği’nin amaçları P.S.D.’nin tüzüğünde şöyle yeralmaktadır.
1. Ulusal ve uluslararası sergiler, yarışmalar, festivaller, seminerler, konferanslar ve diğer sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmak ve uluslararası sergileri getirmek üzere çalışmalar yapar ve üyelerine duyurur.

2. Derneğin amaçlarına dönük gazete, dergi, bülten ve benzeri yayınlar çıkarır.

3. Sanatçıların yurt dışına çıkışlarında, pasaportlarına sanatçı statüsünü koydurmayı ve yapıtlarının gümrük sorunlarını çözmeyi görev sayar.
AIAP’ın üyelerine sağladığı, uluslararası kolaylıklardan Türk sanatçılarının da yararlanması için girişimlerde bulunur.

4. Ülkemizde çağdaş sanatlar müzelerinin kurulması konusunda çalışmalar yapar.

5. Sanatçıların manevi ve maddi konumlarını korumak ve güçlendirmek için çalışmalar yapar.

6. Fikir ve sanat eserleri yasasının yaşama geçirilmesi ve yasada yetersiz kalan hakların geliştirilmesi için çaba sarfeder.

7. Üyelerini yasal hakları konusunda bilgilendirir. Yazılı sözleşme örnekleri hazırlar ve bunların uygulanmasını sağlar. Sanatçıların mesleki yasal hakları (copy-right, patent v.b.) ile ilgili sorunlarını dernek olanakları ile savunur.

8. Sanatçıların sosyal haklarının, özellikle sağlık ve ihtiyarlık sigortlarının sağlanması için girişimlerde bulunur.

9. Üyelerin sosyal yardım, konut gibi sorunlarına eğilinmesi, dernek yoluyla kooperatifler kurulması konusunda çaba sarfeder.